มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน

สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย และ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย


Back to In VDO