สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย และ
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย

 
   
ชมวีดิทัศน์
 

back