ภาษาไทย | English


 
สารบัญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  1. รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  2. ลูกคนที่ 25 ของพระยานิติศาสตรไพศาล และหลานเขยกรมหลวงชุมพรฯ
  3. ไม่จดงานตอนเรียนชั้นประถม
  4. เรียนมัธยม 6 ชั้น ใช้เวลา 5 ปี
  5. ประธานเชียร์สีเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  6. ไม่อยากเป็นผู้พิพากษาหรือหมอเลยไปต่อวิศวจุฬา
  7. ต่อปริญญาโทชลศาสตร์ที่เอไอทีเพราะเขามีทุนให้
  8. ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "วิธีจามรมาน" ในการเป็นคนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์
  9. เริ่มสอนหนังสือมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดา
  10. เป็นประธานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา
  11. เป็นผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมิซซูรีในสหรัฐ
  12. คนไทยคนแรกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่ออินเทอร์เน็ตแรกเกิดในอเมริกา
  13. คนไทยคนแรกที่เป็นศาสตราจารย์เต็มขั้น ในมหาวิทยาลัยอเมริกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  14. คนแรกที่เข้ารับราชการโดยไม่ต้องเริ่มจากตำแหน่งต่ำกว่าศาสตราจารย์
  15. ประธานกรรมการคอมพิวเตอร์ทบวงมหาวิทยาลัย
  16. ที่ปรึกษาธนาคารไทยพาณิชย์และบาฮินท์
  17. เข้าธุรกิจเต็มตัวครั้งแรกเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่
  18. บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย พ.ศ. 2524
  19. วิศวกรรมสารลงว่าเป็นวิศวกรเงินเดือนสูงสุด
  20. กลับเข้ารับราชการเป็นซี 9 และซี 10 ในวันเดียวกัน
  21. ศาสตราจารย์ระดับ 11 คนแรกสำหรับทุกสาขาวิชาด้านวิศวกรรม
  22. ได้รับขนานนาม "บิดาอินเทอร์เน็ตไทย"
  23. ช่วยขยายมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้เป็นเลิศด้านไอที
  24. ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกคอมพิวเตอร์แห่งแรกในไทย
  25. เป็นกรรมาธิการคอมพิวเตอร์ไอบีไอที่กรุงโรม
  26. ก่อตั้งและเป็นประธานบริษัทอินเทอร์เน็ตรายแรกของไทย
  27. ตั้งสมาคมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่อัสสัมชัญและเป็นนายก 7 สมาคม
  28. ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมนานาชาติ
  29. ประธานกรรมการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมและประธานคอมพิวเตอร์ทบวง
  30. จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์และเป็นผู้ประกาศ
  31. ก่อตั้งและเป็นประธานเอแบคโพลล์
  32. ก่อตั้งและเป็นประธานบรรณาธิการวารสารนานาชาติ
  33. กว่า 1,800 รายการในผลงานที่ปรากฏในสื่อ
  34. ยกร่างกฎหมายอีเลิร์นนิ่งฉบับแรกของไทยและก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
  35. ประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  36. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  37. ทูลเกล้าฯ ถวายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  38. อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  39. บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย
  40. สร้างบ้านราคาร้อยล้านบาทโดยใช้เงินเพียง 25 ล้านบาท
  41. เป็นประธานกรรมการวิชาการ 4,520 ชุด
  42. ก่อตั้งมูลนิธิสหวิทยาการ และเป็นราชบัณฑิตแห่งบริเทนใหญ่
  43. ก่อตั้งสำนักวิจัยอินเทอร์เน็ตโพลล์
  44. ได้รับเลือกเข้าหอเกียรติยศชุดแรกของเอไอที โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์สมาชิกด้วย
  45. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์แบบอาลักษณ์ 3 ฟอนต์ ในฟอนต์แห่งชาติ 13 ฟอนต์
  46. ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบในวารสารและวีรบุรุษในโทรทัศน์
 
 
 

——————————————————————————

ภาษาไทย | English