อีเลิร์นนิ่งระดับปริญญาผุดขึ้นมามากมาย การศึกษาออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
สารบัญ
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1
  1.1 อีเลิร์นนิ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาหลักหรือยัง
1
  1.2 ใครสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
2
  1.3 อีเลิร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวในสถานศึกษาหรือไม่
2
  1.4 จำนวนนักศึกษาด้านอีเลิร์นนิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องหรือไม
3
  1.5 ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงและคณาจารย์มีความเชื่ออะไรในด้านอีเลิร์นนิ่งอีก
4
2. อีเลิร์นนิ่งคืออะไรและรูปแบบการเรียนการสอน
5
  2.1 การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
6
  2.2 การเรียนการสอนแบบใช้เว็บช่วย
7
  2.3 การเรียนการสอนแบบลูกผสม
7
  2.4 การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบอีเลิร์นนิ่ง
7
3. รายละเอียดผลการสำรวจ
7
  3.1 รายวิชาและหลักสูตรด้านอีเลิร์นนิ่งอยู่ในระบบการศึกษาหลัก
7
  3.2 การศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่งได้แพร่หลายกระจายไปทั่วแล้ว
8
  3.3 หลักสูตรแบบอีเลิร์นนิ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
10
  3.4 สาขาวิชาส่วนมากมีการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งแล้ว
12
  3.5 คณาจารย์ประจำมักเป็นผู้สอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
14
  3.6 การลงทะเบียนเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
17
  3.7 การศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาว
18
  3.8 การสอนแบบอีเลิร์นนิ่งต้องใช้เวลาและความมานะมากกว่า
19
  3.9 นักศึกษาต้องมีระเบียบวินัยมากกว่าจึงจะสำเร็จการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่ง
20
  3.10 คณาจารย์ยังไม่แน่ใจในการยอมรับการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่ง
21
  3.11 การประเมินผลการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่งไม่ยากกว่าแบบที่เรียนในห้องเรียน
22
4. สรุปผลการสำรวจ
23
5. ทุนสนับสนุนการสำรวจและระเบียบวิธีวิจัย
24

ภาคผนวก ก.   ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจ
26
ภาคผนวก ก1   การศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่งได้แพร่หลายกระจายไปทั่วแล้ว 26
  ตารางที่ ก1.1   อัตราการเปิดสอนของรายวิชาแบบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามระดับรายวิชา
26
  ตารางที่ ก1.2   อัตราการเปิดสอนของรายวิชาแบบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาด
สถานศึกษา
26
ภาคผนวก ก2   หลักสูตรแบบอีเลิร์นนิ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
27
  ตารางที่ ก2.1   การเปิดสอนหลักสูตรแบบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามประเภทสถานศึกษา 27
  ตารางที่ ก2.2   การเปิดสอนหลักสูตรแบบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาดสถานศึกษา 27
ภาคผนวก ก3   สาขาวิชาส่วนมากมีการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งมากแล้ว
28
  ตารางที่ ก3.1   การเปิดสอนสาขาวิชาแบบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาดสถานศึกษา 28
  ตารางที่ ก3.2   การเปิดสอนสาขาวิชาแบบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามระดับสถานศึกษา 29
ภาคผนวก ก4   คณาจารย์ประจำมักเป็นผู้สอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
30
  ตารางที่ ก4.1   ผู้สอนแบบอีเลิร์นนิ่งและแบบในห้องเรียน แยกตามขนาดสถานศึกษา 30
  ตารางที่ ก4.2   ผู้สอนแบบอีเลิร์นนิ่งและแบบในห้องเรียน แยกตามประเภท
สถานศึกษา
30
ภาคผนวก ก5   การลงทะเบียนเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
31
  ตารางที่ ก5.1   ร้อยละที่จะเพิ่มขึ้นในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง แยกตามระดับสถานศึกษา 31
  ตารางที่ ก5.2   ร้อยละที่จะเพิ่มขึ้นในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาดสถานศึกษา 31
  ตารางที่ ก5.3   ร้อยละที่จะเพิ่มขึ้นในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง แยกตามประเภทสถานศึกษา 31
ภาคผนวก ก6   การศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาว
32
  ตารางที่ ก6.1   อีเลิร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาว แยกตามระดับสถานศึกษา 32
  ตารางที่ ก6.2   อีเลิร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาว แยกตามขนาดสถานศึกษา 32
  ตารางที่ ก6.3   อีเลิร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาว แยกตามประเภทสถานศึกษา 32
  ตารางที่ ก6.4   อีเลิร์นนิ่งในแผนระยะยาว แยกตามการเปิดอีเลิร์นนิ่งอยู่แล้วหรือไม 33
ภาคผนวก ก7   การสอนอีเลิร์นนิ่งต้องใช้เวลาและความมานะมากกว่า
33
  ตารางที่ ก7.1   อีเลิร์นนิ่งใช้เวลาและความมานะมากกว่า แยกตามระดับสถานศึกษา 33
  ตารางที่ ก7.2   อีเลิร์นนิ่งใช้เวลาและความมานะมากกว่า แยกตามขนาดสถานศึกษา 33
  ตารางที่ ก7.3   อีเลิร์นนิ่งใช้เวลาและความมานะมากกว่า แยกตามประเภทสถานศึกษา 34
  ตารางที่ ก7.4   อีเลิร์นนิ่งใช้เวลาและความมานะมากกว่า แยกตามการเปิดอีเลิร์นนิ่ง 34
ภาคผนวก ก8   นักศึกษาต้องมีระเบียบวินัยมากกว่าจึงจะจบอีเลิร์นนิ่ง
34
  ตารางที่ ก8.1   ต้องมีวินัยมากกว่าจึงจะจบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามระดับสถานศึกษา 34
  ตารางที่ ก8.2   ต้องมีวินัยมากกว่าจึงจะจบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาดสถานศึกษา 35
  ตารางที่ ก8.3   ต้องมีวินัยมากกว่าจึงจะจบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามประเภทสถานศึกษา 35
  ตารางที่ ก8.4   ต้องมีวินัยมากกว่าจึงจะจบอีเลิร์นนิ่ง แยกตามการเปิดอีเลิร์นนิ่ง 35
ภาคผนวก ก9   คณาจารย์ยังไม่แน่ใจในการยอมรับอีเลิร์นนิ่ง
36
  ตารางที่ ก9.1   การยอมรับคุณค่าของอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาดสถานศึกษา 36
  ตารางที่ ก9.2   การยอมรับคุณค่าของอีเลิร์นนิ่ง แยกตามระดับสถานศึกษา 36
ภาคผนวก ก10   การประเมินผลอีเลิร์นนิ่งไม่ยากกว่าในห้องเรียน
37
  ตารางที่ ก10.1   การประเมินคุณภาพอีเลิร์นนิ่ง แยกตามระดับสถานศึกษา 37
  ตารางที่ ก10.2   การประเมินคุณภาพอีเลิร์นนิ่ง แยกตามขนาดสถานศึกษา 37
  ตารางที่ ก10.3   การประเมินคุณภาพอีเลิร์นนิ่ง แยกตามประเภทสถานศึกษา 38
  ตารางที่ ก10.4   การประเมินคุณภาพอีเลิร์นนิ่ง แยกตามการเปิดอีเลิร์นนิ่ง 38
         
ภาคผนวก ข.   ประสบการณ์ด้านอีเลิร์นนิ่งของผู้แปล
39
ภาคผนวก ข1.   เป็นคนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์ 39
ภาคผนวก ข2.   คนไทยคนแรกที่ใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่เน็ตเริ่มเกิดในอเมริกา 39
ภาคผนวก ข3.   เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม “สอนผู้สอน” ห้องสมุดดิจิทัล 39
ภาคผนวก ข4.   ร่วมพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง พ.ศ. 2518 ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก 40
ภาคผนวก ข5.   ได้รับคัดเลือกเป็นบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเซีย พ.ศ. 2524
41
ภาคผนวก ข6.   บรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารข้อสอบ พ.ศ. 2527 43
ภาคผนวก ข7.   ได้รับขนานนามเป็นบิดาอินเทอร์เน็ตไทย โดยบางกอกโพสต์ 43
ภาคผนวก ข8.   เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติ 45
ภาคผนวก ข9.   เป็นคนไทยคนเดียวที่เคยบริหารศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเอเชียแปซิฟิก
46
ภาคผนวก ข10.   เป็นนายกก่อตั้งสมาคมด้านอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 46
ภาคผนวก ข11.   เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของไทย 47
ภาคผนวก ข12.   ประกาศเจตนารมณ์อีเลิร์นนิ่งเป็นงานใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2543 48
ภาคผนวก ข13.   เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต เอแบค
49
ภาคผนวก ข14.   เป็นผู้เสนอนายกรัฐมนตรีให้ไทยส่งเสริมอีเลิร์นนิ่ง 50
ภาคผนวก ข15.   เป็นผู้ยกร่างกฎหมายอีเลิร์นนิ่งฉบับแรกของไทย 52
ภาคผนวก ข16.   เป็นผู้นำเสนอและดำเนินการสัมมนาพิจารณ์ร่างกฎหมายอีเลิร์นนิ่ง 52
ภาคผนวก ข17.   เป็นผู้นำเสนอร่างกฎหมายอีเลิร์นนิ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 5 ท่าน
54
ภาคผนวก ข18.   เป็นผู้วิ่งเต้นผลักดันอยู่ 3 ปี จนได้กฎหมาย 54
ภาคผนวก ข19.   เป็นประธานสภาธุรกิจอีอาเซียนผู้เสนอให้อาเซียนรับรองอีเลิร์นนิ่ง 54
ภาคผนวก ข20.   เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งระดับปริญญารายแรกของไทย 55
ภาคผนวก ข21.   เป็นประธานจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง อีเลิร์นนิ่ง 3 ครั้ง 56
       
ภาคผนวก ค.   ร่างประกาศอีเลิร์นนิ่งที่ยกร่างครั้งแรกโดย ศ. ศรีศักดิ์
57
ภาคผนวก ง.   ประกาศอีเลิร์นนิ่งที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 68
ภาคผนวก จ.   บันทึกถึงรัฐมนตรีทบวงฯ 23 ก.ย. 45 ให้เอแบคเปิดอีเลิร์นนิ่ง 72
ภาคผนวก ฉ.   บันทึกถึงนายกรัฐมนตรี 15 ก.ย. 46 ขอให้เร่งรัดประกาศฯ 73
ภาคผนวก ช.   บันทึกถึงนายกรัฐมนตรี 14 มี.ค.48 ให้ไทยนำหน้าด้านอีเลิร์นนิ่ง
75
ภาคผนวก ซ.   การประชุมที่รัฐมนตรีช่วยฯ ศึกษาธิการเป็นประธาน 19 ก.ค. 48 77
ภาคผนวก ญ.   ข่าวคมชัดลึก 2 ธ.ค. 48 เอแบคเปิดปริญญาโทอีเลิร์นนิ่งฯ 78
ภาคผนวก ด.   ข่าวผู้จัดการ 2 ธ.ค. 48 เอยูจับมือสามารถทุ่มพันล้านฯ 79
ภาคผนวก ถ.   ข่าวฐานเศรษฐกิจ 3 ธ.ค. 48 อีเลิร์นนิ่งมีเฮฯ
81
ภาคผนวก ท.   ข่าวผู้จัดการรายสัปดาห์ 19 ธ.ค. 49 รัฐไฟเขียวฯ 83
ภาคผนวก น.   ข่าวมติชน 11 ม.ค. 49 เอแบคเปิดอีเลิร์นนิ่ง 60 หลักสูตรฯ 86
ภาคผนวก บ.   เอกสารบางกอกโพสต์ ม.ค. 49 อัสสัมชัญเปิดอีเลิร์นนิ่งฯ 87
ภาคผนวก ป.   เอกสารบางกอกโพสต์ ก.พ. 49 ศึกษาที่บ้านฯ
91
ภาคผนวก ผ.   หลักสูตรปริญญาแบบอีเลิร์นนิ่งหลักสูตรแรกของไทย 94
ภาคผนวก ฝ.   ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาอีเลิร์นนิ่งคนแรกของไทย 95
ภาคผนวก พ.   หลักสูตรปริญญาแบบอีเลิร์นนิ่งปีแรกของไทย 97
ภาคผนวก ฟ.   ประวัติวิทยากร
98
ภาคผนวก ม.   อีเลิร์นนิ่งที่อัสสัมชัญ พ.ศ. 2549 101