สานต่อโครงการของ สสว.
สร้างวิกฤตเป็นโอกาส


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อม  นโยบาย  มาตรการการดำเนินงานที่จะส่งเสริม  SMEs  ให้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง สสว. มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยให้อบรมและเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่หลายโครงการด้วยกัน

ในขณะนี้   ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤตอย่างหนัก    ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสำรวจแล้ว  ปรากฏว่าผู้ตกงานต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมไว้  เพราะหากเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนเหล่านี้จะได้มีศักยภาพในการทำงานได้ทันที

ปัจจุบันประเทศไทยโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 18 วิชา ให้เลือกเรียนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับประชาชนที่ตกงาน โดยขณะนี้มีคนเรียนอยู่ประมาณ 2 หมื่นคน

ทั้งนี้   ผมได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่า   เป็นเรื่องดีถ้าจะสานต่อโครงการนี้ไว้   เพราะทราบว่า สสว. จะถูกตัดงบประมาณ         โครงการจะต้องถูกล้มเลิกไป       ทั้งๆ  ที่กลวิธีมีลักษณะที่นิ่งและพร้อมอยู่แล้ว โดยประชาชนสามารถเข้าเรียนทันที

ทั้งนี้ จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมีคน 9 ล้านคน แต่ปัจจุบันมีคนมาเรียนเพียง 2 หมื่นคนเท่านั้น ผมจึงคาดหวังให้ประชาชนมาเรียนเพิ่มเป็นประมาณ 2 ล้านคน   เรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย   ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก   เพราะหากเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อไรก็จะสามารถไปทำงานได้ทันที   หรือแม้แต่ขณะนี้ก็สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้จากโครงการเหล่านี้ไปทำธุรกิจขนาดเล็กของตัวเองก็ได้

ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้เริ่มตั้งแต่ วางแผนอย่างไร ดูแลการเงินอย่างไร ทำการตลาดอย่างไร ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไร ครบถ้วนหมด ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก แต่ว่าถูกตัดงบประมาณ จึงต้องการฝากเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีและรัฐบาล        ให้ช่วยสานต่อโครงการดังกล่าวของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ไว้      เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยในยุคยากลำบากทางเศรษฐกิจเฉกเช่นในปัจจุบัน

 

 

Telecom Journal in PDF

back