Telecom Journal
ปีที่ 15 ฉบับที่ 602 วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2549
เอแบคเปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง ได้ "ปริญญา" เหมือนเรียนปกติ


ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้อนุญาตให้ผู้ที่เรียนหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถรับ "ปริญญา" เทียบเท่ากับผู้เรียนตามสถาบันการศึกษาปกติได้ โดยได้มีการประกาศในพระราชกฤษฎีกาและมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา

ศ.ดร. ศรีศักดิ์    จามรมาน        ประธานกรรมการและประธานผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) มีบทบาทในการผลักดันให้มีการมอบใบปริญญาให้กับผู้เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งร่างมาตรฐานหลักสูตร วิธีการเรียน ซึ่งต้องใช้เวลา 3 ปี และผ่านการพิจารณาจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา 5 คน จนมาถึง จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่อนุมัติอย่างเป็นทางการ และด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งที่อนุมัติเพราะในแถบประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว หรือกัมพูชา ได้เปิดให้มีการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนไทยแล้ว

เอแบคเป็นสถาบันต้นๆ      ที่ได้เปิดหลักสูตรการเรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในสาขาการจัดการ หรือ (Master Management of Science หรือ MS) ในระดับปริญญาโท    ซึ่งมีผู้เรียน 34 คน

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กล่าวว่า หลักสูตรปริญญาโทวิทยาการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยในช่วงแรกจะเปิด 3 สาขา คือ 1. การจัดการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. การออกแบบและผลิตการสอน และ 3. การเรียนเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง

โดยจะเปิดรับสมัครเรียน 3 ครั้งต่อ 1 ปี     ส่วนค่าเล่าเรียน 200,000 บาทต่อ 1 คน     สำหรับวิชาที่ทั้ง 3 สาขาต้องเรียนมี 4 วิชาหลัก คือ 1. หลักการด้านอีเลิร์นนิ่ง 2. วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง 3. การวิจัยด้านอีเลิร์นนิ่ง และ 4. การสัมมนาผ่านเว็บ

สำหรับผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์เสริมในการเรียน คือ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก            และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 256 K, เอ็มพี 3, กล้องดิจิตอล และเว็บแคม    ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ และทุกเวลา เช่น เอแบค ให้บริการ Pod Cast โดยกระจายเสียงผ่านเครื่องเล่นเอ็มพี 3 นอกจากนี้เนื้อหาที่สอนจะให้บริการในรูปแบบวิดีโอออนดีมานต์

ส่วนวิธีการเรียน ผู้เรียนจะได้รับการบ้านทุกสัปดาห์ และจะต้องมีการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นผ่านคอมพิวเตอร์ หรือตอบกระทู้อย่างน้อยครึ่งหน้าต่อวัน และจะต้องอีเมล์ถึงอาจารย์และเพื่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีวินัย

สำหรับผู้สอนจะเป็นวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ โดยแบ่งผู้สอนออกเป็น 2 ประเภท    ประเภทแรก เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการ และกำหนดหัวข้อการเรียน    ส่วนประเภทที่สอง เป็นอาจารย์ผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้คุม    มีหน้าที่ให้คำปรึกษานักศึกษาและตอบอีเมล์ทั้งหมด โดยอาจารย์ 1 คน จะดูแลนักศึกษา 40 คน นอกจากนี้จะจัดให้มีแผนกช่วยเหลือ (help desk) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนกรณีเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์รับส่งมีปัญหา

"กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเรียน คือกลุ่มคนที่มีลูก และกลุ่มผู้หญิงที่อยู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้" ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กล่าว

ประโยชน์ของการเรียนอีเลิร์นนิ่ง ทำให้คนมีความรู้มากขึ้น ยกระดับการศึกษาในประเทศไทย และไม่เสียเงินไปเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงได้เงินตราต่างประเทศเพิ่ม เพราะปัจจุบันเอแบคมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียน 230 ล้านบาทต่อปี

ส่วนข้อกังวลกรณีนักศึกษาที่เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต จะมีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับนักศึกษาที่เรียนภาคปกติหรือไม่นั้น ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะทดสอบอีกครั้งโดยใช้มาตรฐานของกระทรวง

"นักศึกษาที่เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต จะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดและจะได้รับปริญญา ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับนักศึกษาที่เรียนภาคปกติ" ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม      เชื่อว่าบริษัทที่รับคนเข้าทำงานจะเปรียบเทียบผู้ที่เรียนจบภาคปกติและเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต    โดยบริษัทจะเน้นรับผู้ที่จบภาคเรียนปกติมากกว่า      ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรอินเทอร์เน็ต เช่น เอแบค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะต้องกำหนดมาตรฐานการเรียน การสอน เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ


Telecom Journal in PDF

back