Association for Computing Machinery in Thailand
สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็มในประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม      เลขที่ 46 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600