Curriculum Vitae in English

ประวัติส่วนตัว
 
 • เกิด พ.ศ. 2480
   
 • เป็นบุตรพระยานิติศาสตรไพศาล อดีตราชเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พระยานิติศาสตรไพศาลเคยเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์คนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีอยู่ประมาณ 6 เดือน และรักษาการ ทุกตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งตำแหน่งประธานคณะราษฎร์
   
 • ศ.ดร. ศรีศักดิ์ สมรสกับพรศุภศรี ศุภชลาศัย ธิดาของหลวงศุภชลาศัยกับหม่อมเจ้าหญิงจารุพัตรา พระธิดาองค์ใหญ่ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  การศึกษา
    วศ.บ. (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วศ.ม. (ชลศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย)
    วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Ph.D. (Computations) Georgia Institute of Technology, U.S.A.

  การฝึกอบรม
    อบรมโครงการ Teach-the-Teacher 7 โครงการ โดยทุน US National Science Foundation

  การทำงาน
   
  1.
  ประธานกรรมการและประธานบริหารวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  2.
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  3.
  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการห้องปฎิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์และประธานสภาคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   
  4.
  ประธานหลักสูตรปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  5.
  ประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  6.
  ประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  7.
  ประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  8.
  ประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  9.
  ประธานกรรมการพัฒนาอันดับเว็บ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  10.
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  11.
  ประธานสถาบันเทคโนโลยีและฝึกอบรมอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  12.
  ผู้ก่อตั้งและเคยเป็นประธานสำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนตโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  13.
  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตราจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  14.
  ประธานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และประธานโครงการสถานีโทรทัศน์อัสสัมชัญ
   
  15.
  นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2543-2545  พ.ศ. 2545-2547  พ.ศ. 2549-2551 และ พ.ศ. 2551-2553 และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547-2549 พ.ศ. 2552-2554 และ พ.ศ. 2554-2555
   
  16.
  นายกสมาคมอินเทอร์เน็ต
   
  17.
  นายกสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย
   
  18.
  นายกสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
   
  19.
  นายกสาขาร่วมแห่งประเทศไทยสมาคมคอมพิวเตอร์และสมาคมการจัดการงานวิศวกรรมแห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
  20.
  นายกสมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย
   
  21.
  นายกสมาคมการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
   
  22.
  ประธานมูลนิธิ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
   
  23.
  ประธานกรรมการอาวุโสมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
   
  24.
  ประธานบรรณาธิการ International Journal of Computer, the Internet and Management (IJCIM)
   
  25.
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
   
  26.
  ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในคณะกรรมการลิขสิทธิ์แห่งชาติ
   
  27.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับการพัฒนาเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
   
  28.
  ประธานกรรมการคณะกรรมการประสานเชื่อมโยงและจัดวางระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานวิชาการต่างๆ และจัดวางกลไกการใช้ข้อมูล สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
  29.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการสร้างองค์กรการเรียนรู้ของภาคประชาชน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
  30.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
   
  31.
  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้บริหารเว็บไซต์
   
  32.
  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักออกแบบเว็บไซต์
   
  33.
  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
   
  34.
  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ออร์เธอร์แวร์)
   
  35.
  ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักเขียนโปรแกรมเว็บแบบโต้ตอบ
   
  36.
  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทชาร์มมิ่งมอลล์ดอตคอม ซึ่งมีบริษัท ชาร์มมิ่งมอลล์ดอตคอม จำกัด บริษัท เอแบค -เคเอสซีอินเตอร์เนต เอ็ดยูเคชั่น จำกัด เป็นต้น
   
  37.
  ประธานจัดการประกวดซอฟต์แวร์ฟอนต์ภาษาไทย กระทรวงพาณิชย์
   
  38.
  ประธานจัดสัมมนา International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
   
  39.
  กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพิจารณา แต่งตั้งโดยนายกราชบัณฑิตยสถาน
   
  40.
  เคยเป็นประธานคณะกรรมการจัดสัมมนา eBusiness 2005 และสัมมนา eIndustry 2005
   
  41.
  เคยเป็นประธานกรรมการออกข้อกำหนดระบบทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
   
  42.
  เคยเป็นประธานสภาธุรกิจอีอาเซียน (eABC = e-ASEAN Business Council)
   
  43.
  เคยเป็นประธานกรรมการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (ทั้งของรัฐ และเอกชน) ทบวงมหาวิทยาลัย
   
  44.
  เคยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ @Internet
   
  45.
  เคยเป็นรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สภาผู้แทนราษฎร
   
  46.
  เคยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
   
  47.
  เคยเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการทะเบียนแห่งชาติ
   
  48.
  เคยเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานด้านบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารการทะเบียน
   
  49.
  เคยเป็นประธานคณะทำงานด้านซอฟต์แวร์และบุคลากรสารสนเทศ สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
  50.
  เคยเป็นหัวหน้าโครงการนำร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
   
  51.
  เคยเป็นประธานรุ่น รุ่นที่ 1 อินเตอร์เนตโปลิส กรมตำรวจ
   
  52.
  เคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   
  53.
  เคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
   
  54.
  เคยเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
   
  55.
  เคยเป็นคณะทำงานระดับสูงของอีอาเซียน (e-ASEAN) (ประเทศละ 2 ท่านคือ รัฐบาล 1 ท่าน เอกชน 1 ท่าน)
   
  56.
  เคยเป็นประธานประสานงานสังคมอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
   
  57.
  เคยเป็นประธานโครงการ AseanEducatorsOnline.com
   
  58.
  เคยเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2 สมัย
   
  59.
  เคยเป็นประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่น พ.ศ. 2544-2545
    60. เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ ซึ่งมี ฯพณฯ นายก รัฐมนตรีเป็นประธาน
    61. เคยเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ประสบการณ์ทำงาน
   
  1.
  อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเอไอที
   
  2.
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ McMaster U., Canada
   
  3.
  รองศาสตราจารย์ U. of Alberta, Canada
   
  4.
  ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ U. of Missouri, U.S.A.
   
  5.
  ศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์ State U. of New York, U.S.A.
   
  6.
  ศาสตราจารย์หัวหน้าวิชาคอมพิวเตอร์และนายกสโมสรข้าราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  7.
  กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท บางกอกดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
   
  8.
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
   
  9.
  ศาสตราจารย์ ระดับ 10 พ.ศ. 2528-2531 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   
  10.
  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 พ.ศ. 2531-2540 (10 ปี) พระจอมเกล้าลาดกระบัง

  ความชำนาญพิเศษ
   
   1.
  ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์กว่า 20 ภาษา และคอมพิวเตอร์กว่า 20 ยี่ห้อ
   
   2.
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 วิชา

  สมาคมวิชาชีพ
   
  1.
  นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2545-2547 พ.ศ. 2549-2551 และ พ.ศ. 2551-2553 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547-2555
   
  2.
  นายกสมาคมอินเทอร์เน็ต
   
  3.
  นายกสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย (ISOC)
   
  4.
  นายกสมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย
   
  5.
  นายกสมาคมการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
   
  6.
  นายกสมาคมประมวลผลเพื่อการพัฒนาประเทศ (ต่อมายุบรวมกับสมาคมอินเทอร์เน็ต)
   
  7.
  นายกก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย
   
  8.
  นายกก่อตั้งสาขาประเทศไทยสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็ม (ACM= Association for Computing Machinery)
   
  9.
  สมาชิกก่อตั้ง Special Interest Group on University Computer Center of the ACM, 1962
   
  10.
  นายกก่อตั้งสาขาร่วมแห่งประเทศไทยสมาคมคอมพิวเตอร์และสมาคมการจัดการงานวิศวกรรมแห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   
  11.
  ประธานชมรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  12.
  ประธานดำเนินการสัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์ไทย 1990, 1991, 1992 และ 2003
   
  13.
  กรรมการที่ปรึกษา (Member of the Advisory Council) สมาคมอินเตอร์เนตนานาชาติ
   
  14.
  เคยเป็นผู้อำนวยการ Asia Pacific Network Information Center (APNIC) 5 ท่านจาก AP
   
  15.
  เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมอินเทอร์เนตนานาชาติ (15 ท่านจากทั่วโลก)
   
  16.
  เคยเป็น Trustee, International Federation for Information Processing Societies (15 ท่านจากทั่วโลก)
   
  17.
  เคยเป็นปฏิคม เลขาธิการ และอุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ
   
  18.
  กรรมการสมาคมอื่นๆ อีกกว่า 10 สมาคม

  ผลงาน
   
  1.
  เขียนหนังสือและบทความ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากกว่า 3,377 เรื่อง (www.charm.au.edu > List of Publications)
   
  2.
  บรรยายต่างประเทศ มากกว่า 30 ประเทศ
   
  3.
  เคยเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา รัฐบาลอเมริกัน รัฐบาลไทย Ford Foundation, USAID, UNESCO, IDRC, UNCTC, IFIP, ICID ฯลฯ
   
  4.
  เคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานหลายคณะในคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี
   
  5.
  เคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัยสถาบัน ทบวงมหาวิทยาลัย
   
  6.
  เคยเป็นที่ปรึกษา เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, Booze, Allen and Hamilton, North Star, Sanyo ฯลฯ
   
  7.
  เคยเป็นประธานกรรมการบริษัทคอมพิวเตอร์และสหวิทยบริการ จำกัด
   
  8.
  เคยเป็นประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อิงค์ จำกัด
   
  9.
  เคยเป็นกรรมาธิการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ ของ Intergovernment Bureau for Informatics ที่กรุงโรม อิตาลี
   
  10.
  เคยเป็นที่ปรึกษาสำนักปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
   
  11.
  เคยเป็นประธานกรรมการแต่งตำราคอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาธิการ
   
  12.
  เคยเป็นประธานกรรมการแต่งตำราคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  13.
  เคยเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
   
  14.
  เคยเป็นประธาน อกม. หลายชุด พิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ และบัญชี
   
  15.
  เคยเป็นประธานกรรมการเปิดดำเนินการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
   
  16.
  เคยเป็นประธานกรรมการหลักสูตรคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยของรัฐ ทบวงมหาวิทยาลัย
   
  17.
  เคยเป็นประธานกรรมการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ทบวงมหาวิทยาลัย
   
  18.
  เคยเป็นอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง กระทรวงศึกษาธิการ
   
  19.
  เคยเป็นประธานคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์กระทรวงพาณิชย์
   
  20.
  เคยเป็นประธานอนุกรรมการปรับปรุงระบบการรายงานสภาพจราจร สำนักนายกรัฐมนตรี
   
  21.
  เคยเป็นกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
   
  22.
  เคยเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
   
  23.
  เคยเป็นประธานสภาคณาจารย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   
  24.
  เคยเป็นรองประธานที่ประชุมและประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
   
  25.
  เคยเป็นกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
  26.
  เคยเป็นกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
   
  27.
  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  28.
  ผู้ดำเนินรายการ "อินเทอร์เน็ต ไอที กับ ศรีศักดิ์ จามรมาน" AM 819 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.
   
  29.
  เคยเป็นผู้ดำเนินรายการ “สนทนาภาษาไอที กับ ศรีศักดิ์ จามรมาน” FM 92.5 และ AM 891 ทุกวันจันทร์เวลา 14.00-15.00 น.
   
  30.
  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ "อินเทอร์เน็ตไอที กับ ศรีศักดิ์ จามรมาน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 13.00 น. UBC ช่อง DLTV 9 ช่อง DSTV 89 หรือ CATV 56
   
  31.
  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ภาษาไอทีวันละคำ” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-21.35 น. ออกอากาศ AU Channel
   
  32.
  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ข่าวอินเทอร์เน็ตจาก 7 ประเทศ” ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-09.30 น. ออกอากาศ AU Channel

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัล และเกียรติคุณ
   
  1.
  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. 2530
   
  2.
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2533
   
  3.
  มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2536
   
  4.
  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2539
   
  5.
  Asian Computer Man of the Year 1981 โดยวารสารคอมพิวเตอร์เอเชียที่ฮองกง
   
  6.
  Man of the Year พ.ศ. 2539 และ Man of the Year พ.ศ. 2540 โดย นิตยสาร GM
   
  7.
  ได้รับขนานนามว่า "บิดาอินเทอร์เน็ตไทย" โดย Bangkok Post พ.ศ. 2541 นิตยสาร GM นิตยสาร Smart Job นิตยสาร Image นิตยสาร Yuppie และ Nation
   
  8.
  บุคคลแห่งปี 2547 หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ กันยายน 2547
   
  9.
  Man of the Year 2004, The American Biographical Institute, U.S.A.
   
  10.
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สร้าง "ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ" มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท เป็นการประกาศเกียรติคุณ มี 12 ชั้น 12,000 ตารางเมตร และมีคอมพิวเตอร์กว่า 1,000 เครื่อง
   
  11.
  ได้รับรางวัลเกียรติยศในฐานะ "บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย" ผู้ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 จากศูนย์ชีวประวัตินานาชาติ เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
   
  12.
  ราชบัณฑิตแห่งบริเทนใหญ่ มีใบประกาศลงพระนามโดยดยุคแห่งเคนท์ พระอนุชาสมเด็จพระราชินีอังกฤษ
   
  13.
  17th March 2016 Meritorious Decoration by the International Biographical Centre, Cambridge, England for an Outstanding Contribution as The Father of Thai IoT.
   
  14.
  ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกหอเกียรติยศสถาบันเอไอที เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553


  Tel. : (6681) 621-4526, (662) 878-5089
  Fax : (662) 878-5087,
  eMail : charm@ksc.au.edu charmonman@acm.org charm@computer.org charm@inrit.net
  URL : www.charm.siamtechu.net www.scit.au.edu www.elearning.au.edu


  English Language


  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ชั้น 11 สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2878-5000 แฟกซ์ 0-2878-5012