Home | Visitors

 
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา การบริหารวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 21 มีนาคม 2551 


back | next