Home | Visitors

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ณ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
13 พฤษภาคม 2552

ประกอบด้วย
  1. ผศ. สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
  2. นางสาววิริยา วรวิทย์สัตถญาณ ผู้อำนวยสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  3. นางสาวชุตินันท์ อิทธิรัตนา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  4. นางสาวปาจรีย์ ธนศิริวัฒนา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  5. นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
  6. นางสาวมณีรัตน์ มั่นยืน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)


 


back | next