Home | Visitors

 

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 


back | next