Home | Visitors

 

คณะผู้แทนจากคุรุสภา เยี่ยมชม ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
15 ตุลาคม 2553

1) รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ
  ประธานอนุกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร. สนานจิตร สุคนธทรัพย์
  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกูล
  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุกรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย หนูแก้ว
  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
5) นายธีรพัฒน์ คำคูบอน
  ครู ชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
อนุกรรมการ
6) นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลขานุการ 


back | next