Home | Visitors

 

คณะผู้แทนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
เยี่ยมชม ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
27 ตุลาคม 2553

1) วรพล สมภักดี
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) พนม วาสนะสมสิทธิ์
  ผู้จัดการแผนกพัฒนาพนักงานวิชาชีพและพนักงานทั่วไป
3) รชนีกร เกียรติสุขอุดุม
  ผู้จัดการแผนกพัฒนาผู้บริหาร
4) กิตติศักดิ์ ตั้งจิตขจร
  ซุปเปอร์ไวเซอร์อาวุโสแผนกพัฒนาผู้บริหาร
5) ปรเมษฐ ไพสุนทรสุข
  เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาพนักงานวิชาชีพและพนักงานทั่วไป

 


back | next